Bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie Bergpolder bestaat uit vrijwilligers die (bij voorkeur) uit verschillende groeperingen in de wijk komen. Iedereen die in Bergpolder woont of daar een onderneming heeft, kan bestuurslid worden of meedoen in een werkgroep. Ons streven is om een netwerkorganisatie te zijn van de groepen die actief zijn in de wijk.

Uitgangspunten:

de bewonersorganisatie is er voor alle bewoners van de wijk Bergpolder
bewoners zijn zelfstandig en behartigen in principe hun eigen belangen
wijkbelangen prevaleren boven belangen van groepen of partijen en boven persoonlijk belang de bewonersorganisatie onderhoudt contacten met allerlei groepen en instanties in de wijk (spin in het web) daar waar nodig en mogelijk brengt zij groepen bij elkaar. Zij stelt faciliteiten beschikbaar aan groepen in de wijk (vergaderruimte, kopieergelegenheid e.d.). De bewonersorganisatie streeft ernaar een platform voor de verschillende groepen in de wijk te zijn.

Hoe doen we dat?

De Bewonersorganisatie Bergpolder ondersteunt bewoners en bewonersgroepen bij het behartigen van hun belangen door:

  • feiten, kennis en ervaringen te verzamelen en deze te delen met bewoners (officiële en officieuze informatie)
  • het coördineren van initiatieven en het met elkaar in contact brengen van groepen
  • het beschikbaar stellen van onze faciliteiten aan groepen in de wijk
    altijd op zoek te zijn naar (nieuwe) mogelijkheden om meer bewonersgroepen te bereiken, te leren kennen en bij de wijk en haar belangen te betrekken (vergaderruimte, kennis, drukwerk)
  • het informeren van de bewoners over ontwikkelingen en (overheids)besluiten of maatregelen die onze wijk aangaan
  • een continue organisatie te onderhouden, waardoor kennis, kunde en ervaring kunnen worden doorgegeven en opnieuw gebruikt, en waardoor een broedplaats van initiatieven is ontstaan die tot reële effecten in de wijk kunnen leiden.

Door het ondersteunen van bewoners, bewonersgroepen en initiatieven waar zij mee komen, wil de bewonersorganisatie de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk bevorderen.

Welke middelen hebben we daarvoor?

Om dit werk mogelijk te maken heeft de bewonersorganisatie de wijkwinkel als vast adres waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten.

Wij maken gebruik van diverse communicatiemiddelen zoals onze website, de wijkkrant Bergpolder die 4 à 5 keer per jaar verschijnt en huis-aan-huis wordt verspreid. Voor sommige activiteiten worden speciale posters of flyers gemaakt en verspreid. Daarnaast organiseren wij activiteiten waar bewoners en instanties met elkaar in contact komen, zoals bijvoorbeeld informatieavonden.

Om een beeld te geven van de diversiteit aan zaken waar we ons mee bezig houden, noemen we een aantal willekeurige voorbeelden:

Bergpolder-zuid
De bewonersorganisatie speelt een belangrijke rol bij de bevordering van bewonersparticipatie in de stedenbouwkundige ontwikkelingen waarvoor de woningcorporatie en deelgemeente plannen aan het maken zijn.

Krachtwijk Bergpolder
In het kader van het Krachtwijkenproject vervult de bewonersorganisatie een belangrijke spilfunctie. Zo heeft de bewonersorganisatie ervoor gezorgd dat er veel ideeën van bewoners voor verbeteringen in de wijk zijn verzameld. Met een flink aantal van deze initiatieven zijn we aan de slag gegaan wat o.a. heeft geresulteerd in het nieuwe Buurtcentrum Bergpolder, een kunstgrasveld aan de Tak van Poortvlietstraat, geveltuinendagen en diverse fotoprojecten, waarin o.a. ondernemers in de schijnwerper zijn gezet. Met andere initiatieven zijn we nog bezig, zoals het realiseren van groene daken, als eerste het dak van de Plusmarkt aan het Stadhoudersplein.

Het Van Maanenbad
De bewonersorganisatie heeft een actieve ondersteuningsrol vervuld rond de acties voor het behoud van het zwembad voor Rotterdam Noord. Hierbij is nauw samengewerkt met de Vrienden Van Maanenbad en hebben wij middelen en faciliteiten beschikbaar gesteld om deze acties mogelijk te maken.

Theatergroep Bergpolder
Al jaren is een theatergroep actief die voorstellingen geeft over thema’s die actueel zijn in de wijk zoals sociale cohesie, krachtwijken etc. Door middel van cultuur en vaak op vermakelijke wijze wijzen de mensen van de theatergroep bewoners op bijzondere dingen, goed of slecht, in hun eigen buurt.

Contact:

E-mail: bobergpolder@gmail.com