We hebben al meerdere keren verslag gedaan van de activiteiten die door groepen bewoners zijn ondernomen vanuit Krachtwijkgebeuren. Deze activiteiten worden gefinancierd uit het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitatieven. Daarnaast heeft de Deelgemeente ook een zak met geld gekregen uit de Vogelaarpot om, met en voor bewoners, Bergpolder leuker, gezelliger, socialer en veiliger te maken. Wij hebben de Deelgemeente Noord gevraagd welke plannen zij hebben en hoe het tot nu toe met de uitvoering staat. Hieronder kun je lezen wat zij ons hebben verteld

De Deelgemeente Noord heeft de projecten m.b.t. de Krachtwijken gegroepeerd rond 5 thema’s, te weten:

1. Iconen – kenmerkende objecten in de wijk, o.a. de Hofbogen

2. Wonen – hieronder vallen niet alleen projecten die instandhouding en verbetering van (particuliere) wonngen beogen, maar verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en de aanpak van leegstand.

3. Veiligheid en Leefbaarheid – onder deze noemer vallen een paar kleinere projecten, o.a. gericht op jongeren.

4. Leven en Opgroeien – hierbij staan kinderen centraal.

5. Integratie en Participatie – hieronder vallen projecten die intensivering van contacten tussen bewoners en verserking van de sociale cohesie beogen.

Hofbogen (1)
De herontwikkeling van de Hofbogen is met name de verantwoordelijkheid van de Stichting Hofbogen. Als beeldbepalend object binnen de Deelgemeente, en vooral voor Bergpolder en Liskwartier, biedt dit project goede kansen om de aantrekkelijkheid van dit gebied te vergroten. Reden waarom ook de DGN nauw betrokken is bij de plannen en o.a. geld beschikbaar heeft gesteld voor een tijdelijke programmering van het Bergwegstation. (Nadere info : Wendelien)

Van Maanenbad (1)
Nu het voortbestaan van het Van Maanenbad is verzekerd en het gebouw wordt opgeknapt, is er ook nagedacht over een beter gebruik van de ruimte bij het buitenbad. Doel is het terrein intensiever te gebruiken en ook ’s winters toegankelijk te maken voor bezoekers en omwonenden. Er ligt een plan om hier een mogelijkheid tot fitness voor ouderen te realiseren. Daarnaast wordt gekeken of er met scholen kan worden samengewerkt om meer gebruik te maken van dit terrein.

Verbetering particuliere woningen / versterking VvE’s (2)
N.a.v. een bewonersinitiatief is er onderzoek naar fundamenten in een deel van de wijk gepleegd. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet project, maar wel is gestart met het maken van een inventarisatie van de staat van onderhoud van woningen. Daarnaast is in samenwerking met Urbannerdam een project gestart om VvE’s te activeren. Middels o.a. het aanbieden van inspecties worden particuliere eigenaren gestimuleerd het onderhoud van woningen op te pakken cq. achterstallig onderhoud aan ta pakken. Dit project is door eigenaar/bewoners positief ontvangen. Medio oktober waren er zo’s 60 à 70 aanmeldingen.

Buitenruimte Bergpolder-Zuid (2)
Aansluitend op investeringsplannen van Vestia voor dit gebied, heeft de DGN besloten extra geld uit te trekken voor het aanpakken van de buitenruimte in dit gebied. De inrichting van het Insulindeplein heeft hierin prioriteit. Er ligt een concreet inrichtingsplan dat aan de bewoners is gepresenteerd. Commentaar van bewoners heeft tot een kleine aanpassing geleid. Zodra de parkeergarage gereed is, kan dit plan worden uitgevoerd. Voor het omliggende deel van Bergpolder-Zuid zijn er nog geen concrete plannen. Daarvoor moet eerst meer duidelijkheid komen over de plannen van Vestia met dit gebied.
Een ander speerpunt is het gebied Bergpolder-Noordwest (Talmastraat e.o.) De mogelijkheden tot een grootschalige aanpak van de buitenruimte zijn hier beperkt. Voorlopig denkt men vooral aan het opknappen en aanleggen van geveltuinen en het realiseren van een kinderspeelplaats.

Leegstand winkelpanden (2)
Ook dit project is geïnitieerd door bewonersinitiatief. De DGN heeft geld uitgetrokken voor de inzet van een functionaris die e.e.a. heeft geïnventariseerd en eigenaren van deze panden heeft benaderd om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijk gebruik. Er zal een Plan van Aanpak worden gemaakt. Doel is het contact met eigenaren/ondernemers te intensiveren teneinde hun medewerking voor (al dan niet tijdelijk) alternatief gebruik te verkrijgen. Er wordt ook gekeken of DS+V en OBR hierbij een positieve rol kunnen spelen. Het blijft echter weerbarstige materie waarbij de mogelijkheden om tot (beter) genruik van deze panden te komen beperkt zijn.

Zakgeldproject (3)
Dit project is nog in de planfase. Doel is jongeren in de deelgemeente te betrekken bij de eigen buurt en het schoon en heel houden/maken daarvan door ze tegen een kleine vergoeding karweitjes in de buitenruimte te laten verrichten.

Buurtconciërge/wijkconsulent (3)
In samenwerking met Vestia is iemand aangetrokken die een signalerende functie m.b.t. schoon, heel en veilig vervult. Deze persoon zal de komende twee jaar hiervoor worden ingezet. Daarna zal worden gekeken wat dit heeft opgeleverd en of dit project kan worden voortgezet en mogelijk uitgebreid.

Wijkfunctie Imeldaschool (4)
In samenwerking met de Imeldaschool, een zgn. brede basisschool, streeft DGN naar uitbreiding van voorzieningen rond de school. Daarbij wordt met name gekeken naar mogelijkheden op het gebied van sport en cultuur. Het gaat dan niet alleen om het aanbieden van zaken aan leerlingen, maar ook om het vervullen van een centrale functie in de wijk voor bewoners. Hierbij wordt aansluiting bij de ontwikkeling van Bergpolder-Zuid gezocht.

De projecten onder thema 5 verkeren nog grotendeels in de planfase.

 

Deze website is voor bewoners van de Rotterdamse wijken Bergpolder en Liskwartier. Klik hier voor meer informatie.

Ben je bewoner? Maak hier een profiel aan of login op jouw profiel.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
*
*

laat dit veld leeg
© Bergpolder en Liskwartier 2018